Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku FEIT si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný  akademický rok.

 • študenti, ktorí si doteraz nevybrali  tému záverečnej práce, termín sa posúva do 30. októbra 2020,
 • po tomto termíne, bude študentovi téma pridelená vedúcim katedry,
 • študenti, ktorí majú vybrané témy záverečných prác, kontaktujte e-mailom svojich vedúcich  ZP a riešte  priebežne záverečnú prácu
 • priebežné hodnotenia riešenia záverečných prác sa uskutočnia podľa predmetov: Bakalársky projekt z IKT 1, Bakalársky projekt z MT 1, Diplomový projekt z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1,
 • hodnotenie projektov je zverejnené v sekcii štátne skúšky

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku FEIT si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný  akademický rok.

Pokyny:

 • študent si vyberie a vytlačí tému záverečnej práce v systéme vzdelávania v čase od 1. do 9. októbra 2020,
 • študent následne osloví vedúceho záverečnej práce, ktorý svojim podpisom vyjadrí súhlas,
 • študent odovzdá podpísanú tému záverečnej práce na sekretariát katedry (miestnosť BD303),
 • v prípade, že si študent nevyberie tému záverečnej práce v čase od 1. do 9. októbra 2020, téma mu bude pridelená  vedúcim katedry,
 • ak študent mal zadanú tému záverečnej práce v minulom akademickom roku alebo skôr,  je povinný vrátiť originál zadania záverečnej práce (v prípade, že chce pokračovať musí vedúci  ZP súhlasiť s prenesením  témy do aktuálneho akademického roka).

V čase online výučby sa menia pokyny nasledovne:

 • študent si vyberie tému záverečnej práce v systéme vzdelávania v čase od 1. do 16. októbra 2020,
 • študent e-mailom osloví vedúceho záverečnej práce, ktorý ak bude súhlasiť (resp. nesúhlasiť) oznámi to študentovi a nahlási meno študenta na sekretariát katedry,
 • v prípade, že si študent nevyberie tému záverečnej práce v čase od 1. do 16. októbra 2020, téma mu bude pridelená  vedúcim katedry,
 • ak študent mal zadanú tému záverečnej práce v minulom akademickom roku alebo skôr,  je povinný vrátiť originál zadania záverečnej práce (v prípade, že chce pokračovať musí vedúci  ZP súhlasiť s prenesením  témy do aktuálneho akademického roka).

Dňa 30.9.2020 sa v miestnosti AULA DATALAN BG2A1 (viď mapka nižšie) od 8:00 do 12:00  uskutoční informačné stretnutie pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorého cieľom je poskytnutie dodatočných informácií a dokladov pre štúdium.

Preto v tento deň pán dekan  zrušil  výučbu  pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v čase od 7:00 do 12:00.  

Stretnutie bude prebiehať v 2 fázach:

 • 08:00 – 09:45
  Študenti študijných programov:
  • automatizácia
  • autotronika
  • biomedicínske inžinierstvo
  • elektrotechnika

 • 10:00 – 11:45
  Študenti študijných programov:
  • elektrooptika
  • multimediálne technológie
  • komunikačné a informačné technológie

Na stretnutie si treba priniesť: 2x fotografiu 4×4 cm, lepidlo, písacie potreby a tlačivá pre potvrdenia, ktoré potrebujú pre rodičov. Tlačivá na rodinné prídavky sa nepotvrdzujú (sociálna poisťovňa si ich sťahuje z centrálneho registra študentov).

STRETNUTIE JE POVINNÉ A ZÚČASTNIŤ SA HO MÔŽU IBA TÍ ŠTUDENTI, KTORÍ ODOSLALI ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA UNIZA.

http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/covid_pokyny.php

Mapa ZU

Strana 1 z 11

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.