Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že dňa 31. januára 2020  od 8.00 h sa uskutočnia obhajoby z  projektov podľa rozpisu v prílohe.

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie -  Bakalársky projekt z  telekomunikácií 1

                                  Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

                                 Multimediálne inžinierstvo – Diplomový projekt z MI 1     

Študenti si na prezentáciu  prinesú:

 1. Kópiu zadania záverečnej práce.
 2. Prezentáciu.
 3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme. obhajoby projektov

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia  a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že oficiálne odovzdanie  zadaní záverečných prác sa uskutoční nasledovne:

 1. ročník bakalárskeho štúdia

Študijný program T, MT: dňa 29. októbra 2019 o 11.00 h v miestnosti BC304

 1. ročník inžinierskeho štúdia

Študijný program TRI: dňa 29. októbra 2019 o 14.00 h v miestnosti BD330

Študijný program  MI: dňa 29. októbra 2019 o 15.00 h v miestnosti BD329

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, ktorí si nevyberú zadanie záverečnej práce do stanoveného termínu – 17. októbra 2019,  bude im zadanie pridelené vedúcim katedry. Študenti, ktorí mali zadanie v minulom akademickom roku a chcú pokračovať, musia odovzdať pôvodné zadanie záverečnej práce s vyjadrením vedúceho ZP, že súhlasí s pokračovaním v akademickom roku 2019/2020.

Oznam pre končiace ročníky v odbore informatika pre akademický  rok 2019/2020

Oznamujeme študentom študijných programov:

 • telekomunikácie a multimediálne technológie (3. ročník BŠ)
 • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo a multimediálne inžinierstvo (2. ročník IŠ)

Predmety :

 • bakalársky projekt z telekomunikácií 1 (BPT1)
 • bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 (BPMT 1)
 • diplomový projekt z TRI 1 (DPTRI1)
 • diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 (DPMI1)

nie sú zadané v rozvrhu hodín.

 

Študenti konzultujú zadania záverečných prác so zadávateľmi (s vedúcimi záverečných prác).

Výber zadania záverečnej práce (ZP) je možné do 17.10.2019 v systéme vzdelávania (http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/).

Študent nasledovne:

 1. Vyberie a vytlačí zadanie ZP.
 2. Osloví zadávateľa (vedúceho práce), ktorý podpisom potvrdí svoj súhlas.
 3. Zadanie odovzdá na sekretariát katedry.

Oficiálne odovzdanie ZP  sa uskutoční na prelome mesiacov október/november 2019.

Zadanie ZP je odovzdané len oproti podpisu študenta v deň, ktorý bude uvedený  na webovej stránke katedry.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.