Možnosti štúdia na MT FEIT ŽU

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií fakulty elektrotechniky a informačných technológií zabezpečuje výučbu bakalárskeho študijného programu multimediálne technológie v študijnom odbore informatika. Študijný program multimediálne technológie je zameraný na získavanie vedomostí zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej, estetickej, etickej a výtvarnej úrovni. Synergia technického a umeleckého vzdelania vytvorí z absolventa špecialistu na vytváranie multimediálnych prezentácií. Absolvent získa znalosti a praktické skúseností s prácou s obrazovou a zvukovou zložkou multimédií, čo ho predurčuje na prácu v organizáciách zameraných na informačné technológie, reklamnú a poradenskú činnosť, v inštitúciách verejnej správy, v štúdiách produkujúcich multimediálne produkty. 

Odporúčaný študijný plán Bc denné MT

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.