Projekty a granty

Zahraničné

Interreg V-A Poľská republika - Slovenská republika

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu cezhraničného odborného vzdelávania v oblasti multimediálnych technológií, vytvorením fóra pre prezentáciu herného priemyslu a firiem pôsobiacich v tejto oblasti v poľsko-slovenskom pohraničnom regióne. Hlavným prínosom projektu bude vytvorenie spoločných GAME JAMov, t. j. udalostí, kde budú študenti oboch univerzít v tímoch vytvárať hry, súťažiť, vymieňať si skúsenosti a naviac stretnú sa s expertmi z herného priemyslu.

PLSK.03.01.00-24-0181/18: GAME JAM ako nová didaktická metóda. Zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí. 

MSCA-RISE-2016, 734331 SENSIBLE
Action TN 1302: BESTPRAC
Action CA16212: Impact of Nuclear Domains On Gene Expression and Plant Traits (INDEPTH)
Action CA17136: INDAIRPOLLNET
Action CA19121: Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living

Domáce

APVV-16-0505: Krátkodobá predikcia výroby fotovoltaickej energie pre potreby napájania inteligentných budov - PREDICON

APVV-16-0505: Krátkodobá predikcia výroby fotovoltaickej energie pre potreby napájania inteligentných budov - PREDICON

Projekt je zameraný na vývoj metódy pre veľmi krátkodobú predpoveď výkonu fotovoltickej elektrárne (FVE) s časový krokom predpovede v rozpätí 5 až 30 minút. Pre predpoveď intenzity toku slnečného žiarenia, ako hlavného faktora ovplyvňujúceho výkon FVE, bude navrhnutý algoritmus využívajúci analýzu zaznamenaných obrazových údajov pohybu mračien získavaných v mieste inštalácie FVE. Pre dosiahnutie čo najlepšej presnosti predpovede výkonu FVE budú identifikované lokálne faktory ovplyvňujúce intenzitu toku slnečného žiarenia a prevádzku fotovoltickej elektrárne. Na základe vykonaných analýz budú definované korekčné činitele, pomocou ktorých bude možné adaptovať predpovedanú hodnotu intenzity toku slnečného žiarenia, určenú navrhnutým algoritmom, na aktuálne lokálne podmienky v mieste inštalácie FVE. Funkčnosť a presnosť navrhnutej metódy bude overená pomocou vytvoreného matematického modelu fotovoltickej elektrárne a pomocou meraní uskutočnených na reálnej fotovoltickej elektrárni.

APVV-16-0505: Krátkodobá PREDIkCia výroby fotovoltaickej energie pre pOtreby napájania inteligentNých budov - PREDICON

1/0626/19: Výskum lokalizácie mobilných objektov v prostredí IoT
VEGA 2/0015/18: Mezo- a mikro-meteorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov
VEGA 1/0602/17: Analýza stavu transformátorov frekvenčnými a časovými metódami
VEGA 1/0840/18: Výskum prostriedkov na dosiahnutie vysokej reziliencie optických sietí voči poškodeniu signálu
KEGA 008KU-4/2020: Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu
PP-COVID-20-0100: DOLORES.AI: Systém pandemickej ochrany
APVV-17-0631: Koexistencia fotonických senzorických systémov a sietí v rámci internetu vecí - CONSENS
APVV-16-0190: Výskum integrácie funkčného systému textílií na monitoring biodát pre dosiahnutie synergie zdravia, komfortu a bezpečnosti človeka
APVV-18-0167: Inteligentné odevy pre systém elektronického zdravotníctva
APVV SK-IL 2018-0005: IKT a inteligentné automobily pre efektívnu reakciu na núdzové situácie a riadenie dopravy SENECA
312010F057: IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie
Grantový systém UNIZA (8082) - Využitie virtuálnej reality pre propagáciu a výučbu
Grantový systém UNIZA (8083) - Využitie herných periférií na propagáciu a výučbu
Grantový systém UNIZA (8084) - Klasifikácia dynamiky správania z obrazu
Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a kybernetiky na UNIZA
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.