Profil KMiKT

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií (KMIKT) vznikla v roku 1967 ako Katedra telekomunikácií. V prvých rokoch sa jej činnosť zameriavala predovšetkým na teóriu obvodov a signálov, číslicovú a impulzovú techniku, prenosové a spojovacie systémy, telekomunikačné siete a ich spoľahlivosť. Pre toto obdobie bolo charakteristické silné prepojenie činnosti katedry na telekomunikačnú prax. Postupne sa zameranie katedry profilovalo tak, aby sledovalo a určovalo trendy v komunikačných technológiách. Boli vybudované viaceré nové laboratóriá, rozšírilo sa vyučovanie softvérovo orientovaných predmetov. Postupom času, keď v spoločnosti a aj na trhu sa zvyšoval záujem hlavne o nové služby, katedra rozšírila svoje portfólio aj o oblasť vývoja a tvorby multimediálnych aplikácií.  To sa prejavilo zmenou jej názvu a od 1. januára 2008 bol názov katedry rozšírený na Katedra telekomunikácií a multimédií. Neustály rozvoj inovatívnych služieb a ich aplikácií hlavne v kreatívnom či hernom priemysle využívajúc najnovšie trendy v oblasti informatiky. To viedlo v potrebám reflektovať na ne aj zavedením nových predmetov podporujúcich výučbu aplikovanej informatiky. Aj na základe týchto trendov bol názov katedry k 1. januáru 2017 zmenený na Katedru multimédií a informačno-komunikačných technológií. Z hľadiska počtu študentov patrí katedra medzi najväčšie katedry Elektrotechnickej  fakulty. Katedra po zmenách v roku 2017 prešla organizačnou zmenou a v súčasnosti ju tvoria 3 oddelenia:

   Oddelenie komunikačných technológií.

   Oddelenie informačných technológií.

   Oddelenie multimédií.

História KMiKT

História katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií (KMIKT) sa začala písať v roku 1967 kedy vznikla ako katedra telekomunikácií. V prvých rokoch sa jej činnosť zameriavala predovšetkým na teóriu obvodov a signálov, číslicovú a impulzovú techniku, prenosové a spojovacie systémy, telekomunikačné siete a ich spoľahlivosť. Pre toto obdobie bolo charakteristické silné prepojenie činnosti katedry na telekomunikačnú prax. Postupne sa zameranie katedry profilovalo tak, aby sledovalo a určovalo trendy v komunikačných technológiách. Boli vybudované viaceré nové laboratóriá, rozšírilo sa vyučovanie softvérovo orientovaných predmetov. Rozšírenie zamerania katedry aj na oblasť vývoja a tvorby multimediálnych aplikácií bolo od  2008 deklarované aj rozšírením názvu katedry. V roku 2016 sa katedra finálne premenovala na aktuálny názov KMIKT.

_obrazok_37.jpg
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.