Bc. programy

MULTIMEDIÁLNE TECHNOLÓGIE (študijný odbor 18.Informatika)

Absolvent bakalárskeho študijného programu získa základné vedomosti z teoretického základu odboru, z matematiky, fyziky, elektroniky a informačno-komunikačných technológií. V ďalšej časti štúdia si rozšíri vedomosti zo základných disciplín odboru orientovaných na všeobecné znalosti z oblasti zvukovej a obrazovej techniky vrátane spracovania digitálnych signálov  ako aj informačných a komunikačných sietí a služieb. Poslucháč si ďalej rozšíri svoje vedomosti a zručnosti vo sfére kreatívneho myslenia a tvorby  ktoré úzko súvisia s vytváraním multimediálneho obsahu. To zabezpečí študentovi schopnosť vytvárať a spracovávať multimediálny obsah  nielen na primeranej technickej, ale aj estetickej úrovni.  

Synergia technického a kreatívneho vzdelania umožní absolventovi uplatniť sa ako tvorivý pracovník v oblasti audiovizuálnej techniky, tvorby audia, videa a webových aplikácií, v spoločnostiach zameraných na informačné technológie, reklamnú a poradenskú činnosť, v štúdiách produkujúcich multimediálne diela ako odborník, ovládajúci nielen technické zázemie tvorby, ale oboznámený aj s kreatívnou zložkou ich práce.

KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (študijný odbor 18.Informatika)

Absolvent bakalárskeho študijného programu komunikačné a informačné technológie v študijnom odbore Informatika získa schopnosť špecializovať a adaptovať sa podľa najnovších a budúcich potrieb a požiadaviek praxe vo výrobných podnikoch u prevádzkovateľov sietí a v podnikoch služieb v oblasti elektronických komunikácií. Bude pripravený na trvalé prehlbovanie vedomostí z odboru. Uplatní sa ako kvalifikovaný pracovník pre prevádzku a projektovanie technológie komunikačných sietí a služieb, schopný v tíme riešiť úlohy praxe. Hlavné uplatnenie absolventov je na pozíciách výkonných pracovníkov, operátorov elektronických komunikácií, sieťových špecialistov v podnikoch a inštitúciách a vývojových pracovníkov komunikačných služieb a v podnikoch rozvíjajúcich technológie Priemyslu 4.0. Absolvent sa uplatní ako projektant, konštruktér, systémový návrhár, či ako špecialista pre rôzne oblasti IKT. 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.