Laboratória pre vedu a výskum

Laboratórium mobilných komunikácií

Laboratórium mobilných komunikácií

Laboratórium mobilných komunikácií je určené na vedecký výskum a výučbu v oblasti rádiokomunikačných sietí a systémov. 

Laboratórium digitálneho spracovania videa

Laboratórium digitálneho spracovania videa

Laboratórium digitálneho spracovania videa je zoskupenie vedeckých a pedagogických pracovníkov, doktorandov a študentov so spoločnými výskumnými cieľmi v oblasti číslicového spracovania obrazu a videa.

Laboratórium optických komunikácií

Laboratórium optických komunikácií

Laboratórium optických komunikačných systémov slúži predovšetkým pre študentov, ktorí sa zaoberajú problematikou fyzickej vrstvy optických sietí. 

Laboratórium spracovania audio signálov

Laboratórium spracovania audio signálov

Laboratórium spracovania audio signálov vzniklo v roku 2003 s podporou projektu 6. RP EÚ SEMANTICA. Činnosť laboratória je orientovaná na základný aj aplikovaný výskum v rôznych oblastiach spracovania rečových signálov a audia s aplikáciou metód strojového učenia a umelej inteligencie.

Laboratórium multimediálnych technológií

Laboratórium multimediálnych technológií

Laboratórium multimediálnych technológií je vybavené zvukovou a obrazovou technológiou tak, aby študenti mali možnosť sa oboznámiť so základnými úlohami spracovania audiovizuálnych materiálov.

Laboratórium digitálnych komunikácií

Laboratórium digitálnych komunikácií

Laboratórium digitálnych komunikácií tvoria dve sublaboratóriá. Prvé z nich je Laboratórium prof. Kroutla, v ktorom prebieha výučba súvisiaca s problematikou spojovacích a prenosových technológií. Druhým je Networking Academy laboratórium, ktoré je primárne určené pre zabezpečenie výučby predmetov venujúcim sa problematike IP sietí v rámci sieťového akademického programu – Cisco Networking Academy.

Laboratórium analógových obvodov a systémov

Laboratórium analógových obvodov a systémov

Laboratórium analógovách obvodov a systémov je určené na výskum a vývoj nových technických prostriedkov, orientovaných na aplikácie do praxe a aj do výučby. V laboratóriu sú skúmané analógové obvody a systémy v oblasti vysokých (vf) a veľmi vysokých frekvencií (vvf), je vybavené modernou prístrojovou technikou, ktorou je možné vykonávať merania do frekvencie 6 GHz.

Laboratórium zdravotníckych aplikácií

Laboratórium zdravotníckych aplikácií

Laboratórium je orientované na výskum a vývoj v oblasti biomedicínskych aplikácií v dvoch smeroch. Prvým je monitorovanie životných funkcií človeka, čo zahŕňa návrh neinvazívnych senzorov, mobilných „m-health“ terminálov, inteligentného odevu a pod.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.