Študijní poradcovia

Pre študijné programy Multimédiá a Multimediálne inžinierstvo:

Ing. Juraj Bienik, PhD.

miestnosť: BB 320

konzultačné hodiny: pondelok 9:00-11:00

tel.: +421 41 513 2049

e-mail: juraj.bienik@uniza.sk

Pre študijné programy Komunikačné a informačné technológie a Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo:

Ing. Michaela Holá, PhD.

miestnosť: BD 335

konzultačné hodiny: pondelok 9:00-11:00

tel.: +421 41 513 2202

e-mail: michaela.hola@uniza.sk

Zodpovední za odbornú prax

Pre študijné programy Multimédia a Multimediálne inžinierstvo:

Ing. Peter Kasák, PhD.

miestnosť: BD 308

konzultačné hodiny: pondelok 9:00-11:00

tel.: +421 41 513 2240

e-mail: peter.kasak@uniza.sk

 

Pre študijné programy Komunikačné a informačné technológie a Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo:

doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

miestnosť: BD 324

konzultačné hodiny: pondelok 9:00-11:00

tel.: +421 41 513 2224

e-mail: dasa.ticha@uniza.sk

 

Pre styk s verejnosťou (podniky)

Sektretariát katedry

Jozefa Imrišková

miestnosť: BD 303

tel. : +421 41 513 2201

e-mail: kmikt@feit.uniza.sk

 

Vedúci katedry

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

miestnosť: BD 304

tel.: +421 41 513 2210

e-mail: robert.hudec@uniza.sk

 

Tajomníčka katedry

doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

miestnosť: BD 324

tel.: +421 41 513 2224

e-mail: dasa.ticha@uniza.sk

Kontakty

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií,

Fakulta elektrotechniky a informačných technilógií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 2201

e-mail: kmikt@feit.uniza.sk

Fakturačné údaje

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: 4081800000007000080700

SWIFT: SUBASKBX alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

Adresár