Ing. programy

TELEKOMUNIKAČNÉ A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ INŽINIERSTVO (študijný odbor 18.Informatika)

Absolvent inžinierskeho študijného programu získa znalosti z oblasti telekomunikačných a informačných systémov a sietí. Nadobudne poznatky a zručnosti z optických, metalických a rádiových sietí so zameraním na mobilné siete, mikrovlnnú a satelitnú komunikáciu. Ďalej na architektúru sietí, komunikačných protokolov, aplikáciu multimediálnych služieb, diagnostiku systémov a sietí a ich manažment. Absolvent je pripravený sa adaptovať na rýchlo sa vyvíjajúce moderné IKT technológie a uplatní sa ako tvorivý pracovník v technickom rozvoji, projektovaní a manažmente telekomunikácií,  výskume  ako aj vo všetkých oblastiach aplikácií a rozvoja telekomunikačných, rádiokomunikačných a informačných a komunikačných technológií a služieb.

MULTIMEDIÁLNE INŽINIERSTVO (študijný odbor 18.Informatika)

Absolvent inžinierskeho študijného programu v potrebnom rozsahu prehĺbi vedomosti z predmetov teoretického základu odboru, vrátane číslicového a analógového spracovania obrazových a zvukových signálov, spracovania a prenosu multimediálnych tokov cez rôzne typy komunikačných technológii, sietí a služieb. Výberom povinne voliteľných predmetov sa môže užšie špecializovať buď v oblasti spracovania obrazových, grafických alebo zvukových informácií. Významnou zložkou poznatkov sú znalosti webových technológií a služieb, znalosti 2D/3D grafických a animačných techník, digitálneho spracovania multimediálneho obsahu vrátane metód strojového učenia, 3D dizajnu, dizajnu hier, mobilných aplikácií, 3D aplikácií pre rozšírenú a virtuálnu realitu. 

Absolvent inžinierskeho štúdia bude mať schopnosť špecializovať sa a adaptovať na rôznych úrovniach podľa potrieb praxe, vývoja a výskumu, ako aj schopnosť trvalého prehlbovania vedomostí z odboru. Poslucháč získa vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia pracovať ako špecialista, samostatne aj v tímoch, na riešení projektov integrujúc technickú a kreatívnu úroveň do jedného celku, prípadne tieto tímy viesť.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.